Behandlingsreiser

Hjem » Vårt skoletilbud » Behandlingsreiser

Behandlingsreiser på Den Norske Skole Gran Canaria

Den Norske Skole Gran Canaria tilbyr skole for elever som er på behandlingsreise i regi av Oslo universitetssykehus. Behandlingsreiser er et supplement til behandling i Norge for astma og/eller atopisk eksem, og innebærer et treukers opphold i varmt og solrikt klima. Du kan lese mer om behandlingsreiser her(link) og hvem som kan søke og hvordan. Den Norske Skole Gran Canaria ligger “vegg i vegg” med Valle Marina, komplekset der elevene bor under oppholdet.

Skoledagen

Barn og ungdom som deltar på behandlingsreiser går i samme klasse under oppholdet. Klassen består av 20 barn og/eller ungdommer, samt en lærer og assistent. Skoledagen varer fra 08.30 til 13.40, fire skoletimer, lunsj og tre friminutt. I friminuttene omgås elevene på behandlingsreise de andre elevene på skolen, og er det fellesarrangement som Tine- stafett, idrettsdag, karneval etc, deltar vi på det.

Forventninger

Skolen forventer at elevene har med seg planer og undervisningsopplegg fra hjemmeskolene. Disse jobber vi med under oppholdet og det blir arbeidet med mål i fagene, lekser og andre arbeidskrav. Målet er at elevene får gjort og gjennomgått mye av det hjemmeklassene gjør under oppholdet. Vi har fokus på basisfagene, norsk, engelsk, matematikk og grunnleggende ferdigheter i fagene. Skolens erfaring er at for mange elever er det krevende å jobbe med skolefag utenfor de kjente rammene en ordinær skolesituasjon utgjør.

I tillegg til det faglige skal elevene på behandlingsreiser sosialiseres inn i en ny og aldersblandet klasse, noen ganger med søsken. Dette går som regel veldig bra, men er en krevende situasjon for store og små barn/ungdommer. Så overlæring og kjent stoff er for mange elever en suksessfaktor for oppholdet.

Oppholdet på behandlingsreise er først og fremst et opphold for å bygge helse. Med kortere skoledager, rekker noen mye, andre mindre. Ikke alle elevene får gjort alle oppgaver som skulle vært gjort. Viktig prioritet under oppholdet er å skape gode rammer og et godt læringsmiljø for alle de ulike elevene på ulike trinn. Så noe tid blir brukt til fellesfaglige aktiviteter. Elevene mottar også noe undervisning fra sykepleierne under oppholdet. Returnerer eleven til hjemskolen uten å ha gjort alt medbrakt skolearbeid, har de uansett har lest mye, skrevet mye og hatt matematikk hver eneste skoledag, samt øvd masse på sosial og emosjonell kompetanse.

Skolen hjelper, tilpasser og legger til rette for den enkelte elev, etter beste evne, men vi har ikke mulighet til å gjennomføre spesialundervisning. Dette må foresatte følge opp.

Samarbeid foresatte/skole

Skolens erfaring er at dagene til elevene og foresatte er hektiske, og derfor bør krav om lekser og skolearbeid på fritiden ikke ha for stort fokus. Viktigere da er fokus på gode rutiner under oppholdet! Foresatte kjenner sine barn og ungdommer best, og følger dette opp slik dere opplever at det blir riktig. Skolen er avhengig av dialog med foresatte og forventer at de tar kontakt dersom det dukker opp noe underveis i oppholdet. Slik kan skolen bidra på best mulig måte å gjøre barnet/ungdommens opphold på her både trygt og lærerikt. Skolen har også daglig kommunikasjon med sykepleierne for å sikre et godt opphold.

Fravær/utskrivning fra hjemskole under behandlingsreise.

Eleven tilhører fortsatt hjemskolen i Norge når hen er på behandlingsreise. Det er heller ikke nødvendig å skrive ut eleven fra hjemskolen. Utdanningsdirektoratet (Udir) har skrevet om behandlingsreiser i et skriv, se her og her. Her mener Udir at det av hensyn til barnets beste må tilsi at eleven ikke bør risikere å måtte gå på en annen skole når behandlingsoppholdet er over. Videre er det ikke barnets beste å miste tilganger til læringsressurser ved eventuell utskriving. Barna/ungdommene skal heller ikke få fravær for dette oppholdet.

Ressurser