Er du blitt medlem av FAU?

Hjem » FAU » Er du blitt medlem av FAU?

Foreldrenes arbeidsutvalg

Er du blitt medlem av FAU?

FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre med barn på skolen er medlemmer av foreldrerådet. FAU fungerer som et styre for foreldrerådet og sikrer reell medvirkning fra foreldre. Deres oppgave er å skape et godt samhold mellom hjem og skole og legge til rette for positiv utvikling hos elevene.

Retningslinjene for FAU inkluderer følgende:

 • Fremme fellesinteressene til foreldrene
 • Medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • Legge til rette for positiv utvikling hos elevene
 • Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

Når det gjelder oppstarten av FAU-arbeidet, har skolen ved rektor ansvaret for å få samarbeidet mellom hjem og skole i gang. Skolen skal legge til rette, informere og sikre likeverdighet og dialog. Skolen er også ansvarlig for skolering av FAU-medlemmene. Foreldrene har imidlertid ansvar for at samarbeidet fortsetter og utvikles. Rektor har ikke møterett i FAU, men kan delta på deler av møtene hvis ønskelig.

På det første FAU-møtet bør følgende punkter diskuteres:

 • Presentasjonsrunde for å bli kjent og diskutere viktige saker for FAU
 • Forholdet til skolen og hva det er naturlig å involvere seg i
 • Viktige arbeidsområder for året og deres relevans i forhold til skolens planer
 • Valg av leder, nestleder, sekretær og kasserer, og definisjon av deres roller
 • Behovet for undergrupper som arbeider med spesifikke oppgaver, for eksempel trafikkgruppe eller skolemiljøgruppe
 • Gjennomgang og eventuell revisjon av FAUs vedtekter

Det er også viktig å lage en årsplan for FAU som inkluderer møtedager, felles treff med foreldrekontakter, skolens ledelse og elevrådet. Det er viktig å diskutere realistiske nivåer for antall oppgaver og aktiviteter samt utarbeide beskrivelser for arbeidsområder og oppgaver.

Andre viktige punkter å vurdere inkluderer:

 • En valgordning som sikrer kontinuitet og overlapping mellom medlemmene
 • God dialog og jevnlige møter med skolens ledelse
 • Informasjon til foreldrekontaktene om deres oppgaver
 • Eget budsjett for FAU
 • Vedtektene

FAUs rolle og oppgaver varierer fra skole til skole, og derfor bør hvert FAU gå gjennom egne oppgaver for å sikre at de oppfyller målet om reell foreldremedvirkning i forhold til elevenes læring, utvikling og trivsel.

Fokusbrev rusforebygging

Rusmisbruk er en av de store utfordringer mange av oss og våre barn sannsynligvis vil møte før eller senere. Det er en utfordring vi kjenner til fra Norge, og denne utfordringen blir ikke mindre fordi vi velger å bo en periode her på Gran Canaria.

Tvert i mot er det ekstra viktig å være oppmerksom på denne problemstillingen her nede.

Dette skyldes for det første at tilgjengeligheten på rusmidler er ekstra stor her, og i tillegg er kostnaden for å skaffe seg disse rusmidlene erfaringsmessig mye lavere enn hjemme i Norge.

Det er dessuten et faktum at mange av oss (barn og voksne) ikke har de tradisjonelle fritidsaktiviteter og nettverk som hjemme i Norge.

De ovenfor nevnte momenter gjør at FAU har fokus på denne problemstillingen. Vi ønsker sammen med skolen å jobbe for å unngå at rusmisbruk blir en faktor som forstyrrer og gjør skolemiljøet for våre barn mindre sikkert.

Skolen har i likhet med de spanske skolene strenge regler for avstenging av skoleområdet i skoletiden slik at ikke uvedkommende skal kunne slippe inn for å distribuere rusmidler.

Skolen har også samarbeid med Guardia Civil slik at eventuelt misbruk / omsetning av rusmidler på skolens område vil bli håndtert av disse.

FAU støtter disse tiltak fra skolens side for å sikre skolemiljøet for våre barn.

FAU vil oppfordre dere som foreldre til å følge med / snakke med egne barn om problemstillingen. Dette gjelder selvsagt spesielt de som har barn i ungdomsskolealder og siste trinn på barneskolen. Risikoen for eksponering i forhold til problemstillingen øker selvsagt med alderen. Vi vil også oppfordre foreldre til å snakke sammen om innetider, oppholdssteder, gjøremål i fritiden etc. Vi bør ikke være redde for å snakke sammen dersom vi har faktiske opplysninger eller mistanker som tyder på at våre barn er i faresonen. For foreldre som opplever at egne barn er eksponert for rusmisbruk er det viktig at man søker hjelp. Både skolen og vi i FAU kan være behjelpelig med råd og veiledning i denne sammenheng.

 

FUG - Nettressurs for foreldre med barn i skolen

Ressurser